Algemene Voorwaarden

ROSERIVER

Coaching en Training

 

Iedere Cliënt en/of Opdrachtgever die een samenwerking met ROSERIVER aangaat is verondersteld deze voorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd.

Toepasselijkheid

Tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen de Opdrachtgever, de Opdrachtnemer, de Cliënt of de derde, zal de relatie exclusief worden beheerst door deze Algemene Voorwaarden.  Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Bedrijfsomschrijving

ROSERIVER is een gewone commanditaire vennootschap, statutair gevestigd te Retie en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer BE 0557.946.869. Het aanbod van ROSERIVER bestaat onder meer uit coaching  & training en is gespecialiseerd in rouwverwerking en persoonlijke groei.

Definities

 1. Opdrachtnemer: Medewerker van ROSERIVER die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van Diensten.
 2. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.
 3. Cliënt: degene die deelneemt aan een begeleidingstraject of training, dat laatste als hij niet zelf de Opdrachtgever is.
 4. Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.
 5. Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin van het woord

Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, met de nodige zorgvuldigheid en beroepsernst uitvoeren. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de Opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting, d.w.z. dat de Opdrachtnemer zich niet verbindt tot een bepaald resultaat, maar wel tot het leveren van alle mogelijke inspanningen.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en /of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Opdrachtgever is verplicht om voorafgaande aan de activiteit relevante informatie met betrekking tot fysieke en/of psychische gesteldheid van de Cliënt aan Opdrachtnemer te verstrekken en gegevens over het gebruik van medicatie, therapieën en/of opnames als gevolg van psychische klachten bekend te maken.
 4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding.
 5. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Prijzen en offertes

 1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Opdrachtnemer gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Opdrachtnemer is bevestigd.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. Offertes zijn gebaseerd op de bij Opdrachtnemer beschikbare informatie.
 4. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte, Overeenkomst, aanmeldingsformulier of contract door Opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd.
 5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.
 6. Een Overeenkomst tegen vaste prijs zal bij tussentijdse tariefswijzigingen voor reeds lopende trajecten gelijk blijven.
 7. Een Overeenkomst tegen uurtarief en zonder vaste prijs voor het geheel, zal onderhevig zijn aan tussentijdse tariefwijzigingen.

Betalingsvoorwaarden

 1. Voor individuele trajecten vindt de betaling plaats contant na afloop van iedere afspraak, tenzij anders is overeengekomen. Na iedere contante betaling ontvangt Opdrachtgever een factuur met de vermelding dat aan de betaling is voldaan.
 2. In alle andere gevallen zal na ontvangst van de door de Opdrachtgever gegeven opdrachtbevestiging een voorschotfactuur van 50% van het totaalbedrag worden gestuurd aan de Opdrachtgever. De voorschotfactuur zal binnen de 14 dagen na ontvangst ervan door de Opdrachtgever worden voldaan. Zolang de voorschotfactuur niet is betaald, is de Opdrachtnemer gerechtigd zijn prestaties op te schorten.
 3. Indien 14 dagen voor de aanvang van de coaching/training niet het voorschot door Opdrachtnemer is ontvangen, kan Opdrachtnemer de coaching/training na aangetekende ingebrekestelling annuleren,  zonder dat dit de Opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige kosten plus eventuele onkosten.
 4. Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en op de door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
 5. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege en zonder een ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 10 %, meer een forfaitaire schadevergoeding van 10%.
 6. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Opdrachtnemer binnen twee weken na factuurdatum aan Opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag en de toepasselijke voorwaarden nogmaals te hebben bevestigd.
 7. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag.

Duur en beëindiging

 1. Een Overeenkomst voor een traject kan na onderling overleg door partijen op ieder gewenst moment worden beëindigd of indien gewenst worden verlengd.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht de Overeenkomst conform de voorgaande artikelen te schorsen en vervolgens te beëindigen indien Opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

Tekortkomingen – Afspraken verzetten bij individuele sessies

 1. Opdrachtnemer behoud zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare omgeving waardoor Opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
 2. Opdrachtnemer behoud zich het recht voor afspraken te verzetten in het geval cursussen en trainingen voor Opdrachtnemer op het gebied van psychologie, psychotherapie, coaching en persoonlijke groei onverwachts zouden samenvallen met geplande afspraken.
 3. Een individueel begeleidinggesprek kan door Client tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is Opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de Opdrachtgever dan wel de aangewezen Cliënt niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
 4. Een individueel begeleidingsgesprek kan door de Cliënt kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst bij overmacht, bijvoorbeeld in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare omgeving of overige omstandigheden waarbij overmacht aan de orde is.
 5. In geval Cliënt te laat komt op een geplande sessie, wordt de duur van de sessie niet verlengd. De Cliënt betaalt in dat geval het bedrag voor de volledige geplande sessie.

Rechten en plichten bij Trainingen

 1. Bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheden, verplicht Opdrachtnemer zich de training op een nader te bepalen datum alsnog uit te voeren. De extra kosten voortvloeiend uit e verschuiving op verzoek van Opdrachtnemer zijn tot een maximum van 10% van het factuurbedrag voor rekening van Opdrachtnemer. Bij hogere extra kosten kan Opdrachtnemer zich beroepen op overmacht. Indien Opdrachtnemer door overmacht niet in staat is de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen, wordt een evenredig deel van het factuurbedrag gerestitueerd.
 2. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van Opdrachtgever, zal Opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo een aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de Opdrachtgever worden bevestigd.
 3. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het al of niet opvolgen en/of interpreteren door deelnemers van aanbevelingen in het schriftelijke materiaal en/of van mondelinge aanwijzingen tijdens de uitvoering van de trainingen.

Annuleringsregeling Trainingen

 1. Annulering door Opdrachtgever dient schriftelijk te gebeuren (datum brief of mail is annuleringsdatum).
  • Bij een annulering tussen acht weken en zes weken voor aanvang van de training: 50% van de totale kosten, als de training onmiddellijk opnieuw wordt geboekt: 25 % van de totale kosten.
  • Bij een annulering tussen zes weken en twee weken voor aanvang van de training: 75% van de totale kosten; als de training onmiddellijk opnieuw wordt geboekt: 50% van de totale kosten.
  • Bij een annulering binnen twee weken voor aanvang van de training: 100% van de totale kosten; als de training onmiddellijk opnieuw wordt geboekt: 75% van de totale kosten.
 2. De daadwerkelijk reeds bestede voorbereidingstijd wordt volledig in rekening gebracht.

Vertrouwelijke informatie - geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.
 2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer en Cliënt plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de Cliënt hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 3. In het geval van dreigend gevaar voor zowel Opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen behoudt Opdrachtnemer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.
 4. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting, geen resultaat verplichting. Hieronder wordt verstaan dat Opdrachtnemer te allen tijde zich maximaal zal inspannen om te werken binnen de grenzen van zijn competentie. Om kwaliteit te garanderen en competenties te verbeteren zal hij hierbij regelmatig gebruik maken van geschikte intervisie en/of supervisie. Opdrachtnemer verplicht zich tot het bijhouden van vakliteratuur en regelmatige bijscholing met betrekking tot zijn vakgebied.
 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de Opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de Opdrachtnemer. Opdrachtgever en Cliënt zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 3. Indien door of in verband met het verrichten van Diensten door Opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt. De Opdrachtnemer is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid voor de opdracht die hem wordt toevertrouwd door de Opdrachtgever.
 4. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever c.q. Cliënt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie. Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
 5. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever c.q. Cliënt of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In dat geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen. De Opdrachtnemer draagt geen enkele aansprakelijkheid indien hij slechts optreedt als tussenpersoon.
 6. Opdrachtnemer ofwel door hem in te schakelen coaches of derden, die belast worden met het begeleiden van Cliënten, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van Cliënt beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de Cliënt dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien Cliënt enig letsel zou oplopen, is Opdrachtnemer c.q. door hem in te schakelen coaches of derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.
 7. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken te gevolge van ernstige tekortkomingen van Opdrachtnemer.
 8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
 9. Aan de inhoud van een informatieve brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Klachtenprocedure

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
   
 2. Op alle afspraken tussen Cliënt, Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing en eventuele geschillen, direct of indirect uit de afspraken voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te  Turnhout/Arendonk aanhangig worden gemaakt.

Eigendomsbehoud

 1. Alle door Opdrachtnemer geleverd en uitgeleend materiaal, daaronder eventueel mede begrepen kaarten, spellen, boeken, enz., blijven eigendom van Opdrachtnemer.Er wordt een waarborg van 25 € gevraagd onafhankelijk van het aantal uitgeleende materialen. Wanneer de boeken onbeschadigd worden teruggebracht, wordt de waarborg  terugbetaald. De uitlener is verantwoordelijk voor de uitgeleende materialen. Hij verbindt zich ertoe zorg te dragen voor de boeken en deze in hun oorspronkelijke staat terug te bezorgen. Bij verlies of beschadiging moet hij de kostprijs van de heraanschaf van het uitgeleende materiaal vergoeden.
 2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De Opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan de Opdrachtnemer. In geval van beschadigingen toegebracht door Opdrachtgever zal Opdrachtnemer deze verhalen op Opdrachtgever.
 5. Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals oefeningen, kaarten, spellen, testen, schetsen, tekeningen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

Wijziging van de voorwaarden

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Opgemaakt te Retie, 5 mei 2015